Palmzondag

Vandaag is het Palm- of Passiezondag, de laatste zondag voor Pasen!

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Lucas (22,14-71.23,1-56):

Op de vastgestelde tijd ging Hij aanliggen aan tafel, en de twaalf apostelen met Hem.
En Hij sprak tot hen: Vurig heb Ik verlangd, eer Ik ga lijden, dit paasmaal met u te eten.
Want Ik zeg u, dat Ik het niet meer zal eten, vxc3xb3xc3xb3r het zijn vervulling bereikt in het koninkrijk Gods.
Toen nam Hij een kelk, sprak het dankgebed uit, en zeide: Neemt en verdeelt hem onder elkander.
Want Ik zeg u: Van nu af aan zal Ik de vrucht van de wijnstok niet meer drinken, totdat het koninkrijk Gods is gekomen.
Toennam Hij brood, sprak een dankgebed uit, brak het, gaf het hun, ensprak: Dit is mijn lichaam, dat voor u wordt overgeleverd; doet dit totmijne gedachtenis.
Zo ook de kelk, na het avondmaal; en Hij sprak: Deze kelk is het Nieuwe Verbond in mijn bloed, dat voor u wordt vergoten.
Zie, de hand van hem, die Mij verraadt, is met Mij op de tafel.
De Mensenzoon gaat wel heen, zoals het is vastgesteld; maar wee dien mens, door wien Hij wordt verraden.
Toen begonnen ze onder elkander te vragen, wie van hen het toch zijn kon, die dat zou doen.
Nog ontstond er een twist onder hen, wie van hen als de eerste gold.
Maar Hij zeide hun: De koningen der volken heersen over hen, en die het gezag over hen voeren, laten zich weldoeners noemen.
Zo moet het niet zijn onder u; maar de grootste onder u moet als de jongste zijn, en wie aan het hoofd staat, als een die dient!
Wietoch is groter: hij die aan tafel ligt, of hij die bedient? Is hetniet, die aan tafel ligt? Welnu, Ik ben onder u als de dienaar.
Gij zijt Mij trouw gebleven bij mijn beproevingen.
Daarom verleen Ik u het koninkrijk, zoals mijn Vader het Mij heeft verleend:
datgij in mijn koninkrijk aan mijn tafel moogt eten en drinken, en optronen moogt zetelen, om de twaalf stammen van Israxc3xabl te oordelen.
Simon, Simon, zie, de satan heeft u allen willen ziften als tarwe.
Maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken; en gij, wanneer ge u bekeerd hebt, bevestig dan uw broeders.
Hij zei Hem: Heer, ik ben bereid, met U zelfs kerker en dood in te gaan.
Maar Hij sprak: Ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, voordat ge driemaal geloochend hebt, Mij te kennen.
Nogsprak Hij tot hen: Toen Ik u uitzond zonder beurs en reiszak ensandalen, heeft het u toen aan iets ontbroken? Ze zeiden: Aan niets.
Hijging voort: Maar nu, wie een beurs heeft, moet ze meenemen, en ook zijnreiszak; en wie geen zwaard heeft, moet zijn mantel verkopen en er eenkopen.
Want Ik zeg u: Ook dit Schriftwoord moet aan Mij wordenvervuld: "En Hij is onder de misdadigers gerekend". Ja, wat over Mij isgezegd, is zijn vervulling nabij.
Ze zeiden: Heer, zie, hier zijn twee zwaarden. Hij zei hun: Genoeg.
Nu ging Hij naar buiten, en begaf Zich volgens gewoonte naar de Olijfberg; ook zijn leerlingen gingen met Hem mee.
Daar aangekomen, sprak Hij tot hen: Bidt, dat gij niet in bekoring komt.
Hij verwijderde Zich van hen ongeveer een steenworp ver, viel op zijn kniexc3xabn neer,
en bad: Vader, indien het uw wil is, neem deze kelk van Mij weg. Neen, niet mijn wil geschiede, maar de uwe.
Toen verscheen Hem een engel uit de hemel, die Hem sterkte.
En door doodsangst bevangen, bad Hij nog vuriger, en zijn zweet droop als bloeddruppels neer op de grond.
Toen Hij opstond van zijn gebed, en naar de leerlingen ging, vond Hij ze van droefheid in slaap.
Hij zeide hun: Hoe kunt gij slapen? Staat op, en bidt, dat gij niet in bekoring komt.
TerwijlHij nog sprak, zie daar kwam een bende aan; en xc3xa9xc3xa9n van de twaalf, Judasgenaamd, ging voor hen uit, en trad op Jesus toe, om Hem te kussen.
Jesus zei hem: Judas, verraadt ge den Mensenzoon met een kus?
Toen zij, die bij Hem waren, zagen wat er gebeuren ging, zeiden ze Hem: Heer, willen we met het zwaard er op inslaan?
En xc3xa9xc3xa9n van hen trof den knecht van den hogepriester, en sloeg hem het rechteroor af.
Maar Jesus gaf ten antwoord: Houdt op; genoeg! Hij raakte het oor aan, en genas het.
Nusprak Jesus tot de opperpriesters, de bevelhebbers van de tempel en deoudsten, die op Hem waren afgekomen: Gij zijt uitgetrokken als tegeneen rover, met zwaarden en stokken.
Dag aan dag was Ik bij u in detempel, en gij hebt geen hand naar Mij uitgestoken. Maar dit is uw uur,en dit is de macht der duisternis.
Toen namen ze Hem gevangen, en voerden Hem weg naar het huis van den hogepriester, terwijl Petrus van verre bleef volgen.
Toen ze nu op de binnenhof vuur hadden ontstoken, en er omheen waren gaan zitten, nam ook Petrus onder hen plaats.
Een der dienstmeisjes zag hem in het licht zitten; ze keek hem aan, en zeide: Ook deze hier was bij Hem.
Maar hij loochende het, en sprak: Vrouw, ik ken Hem niet.
Kort daarop zag hem iemand anders, en zeide: Ook gij zijt een van hen. Maar Petrus sprak: Neen man; dat ben ik niet.
Ongeveer een uur later verzekerde een ander: Ja toch; ook deze hier was met Hem; want ook hij is een Galilexc3xabr.
Petrus sprak: Man, ik begrijp niet, wat ge zegt. Op hetzelfde ogenblik, terwijl hij nog sprak, kraaide een haan.
Ende Heer keerde Zich om, en zag Petrus aan. Toen dacht Petrus aan hetwoord van den Heer, en hoe Hij hem had gezegd: Eer de haan kraait, zultge Mij driemaal verloochenen.
En hij ging naar buiten, en weende bitter.
De mannen, die Jesus bewaakten, bespotten en mishandelden Hem:
ze blinddoekten Hem, en vroegen Hem dan: Profeteer, wie U geslagen heeft?
En ze beten Hem veel andere scheldwoorden toe.
Toenhet dag was geworden, kwam de Raad van het volk, opperpriesters enschriftgeleerden bijeen; ze lieten Hem voor hun rechtbank brengen, enzeiden: Zo Gij de Christus zijt, zeg het ons dan.
Hij sprak tot hen: Wanneer Ik u iets zeg, gelooft gij het niet;
en wanneer Ik u iets vraag, dan antwoordt gij niet.
Maar van nu af aan zal de Mensenzoon zijn gezeten aan de rechterhand van de kracht Gods.
Nu zeiden allen: Gij zijt dus de Zoon van God? Hij sprak tot hen: Gij zegt het; Ik ben het.
Toen zeiden ze: Wat hebben we nog getuigenis nodig? We hebben het zelf uit zijn eigen mond gehoord.
Toen stonden ze allen op, en voerden Hem gezamenlijk naar Pilatus.
Zebegonnen Hem aldus te beschuldigen: We hebben bevonden, dat deze manons volk verleidt, en verbiedt aan den keizer schatting te betalen, enzich uitgeeft voor Christus, den Koning.
Pilatus ondervroeg Hem, en zeide: Zijt Gij de Koning der Joden? Hij antwoordde hem: Gij zegt het.
Nu sprak Pilatus tot de opperpriesters en de menigte: Ik vind geen schuld in dien man.
Maar ze hielden aan, en zeiden: Hij ruit door zijn leer het volk op in heel Judea, van Galilea af tot hier toe.
Zodra Pilatus dit hoorde, vroeg hij, of die man een Galilexc3xabr was.
Entoen hij vernam, dat Hij uit het gebied van Herodes was, zond hij Hemnaar Herodes, die in die dagen ook te Jerusalem vertoefde.
Herodeswas zeer verheugd, toen hij Jesus zag. Want reeds lang had hijverlangd, Hem te zien, om wat hij van Hem had gehoord; bovendien hooptehij, Hem een of ander wonder te zien verrichten.
Hij stelde Hem dan vele vragen, maar Jesus gaf hem geen antwoord.
Ook de opperpriesters en schriftgeleerden waren er bij tegenwoordig, en beschuldigden Hem met grote heftigheid.
Nuging Herodes met zijn gevolg Hem honen en bespotten; hij stak Hem ineen schitterend gewaad, en zond Hem toen naar Pilatus terug.
Die dag werden Herodes en Pilatus met elkander bevriend; vroeger waren ze vijanden geweest.
Nu riep Pilatus de opperpriesters, de oversten en het volk bijeen,
ensprak tot hen: Gij hebt dezen man bij me gebracht als een volksopruier;zie, ik heb Hem in uw bijzijn verhoord, en dien man aan niets schuldigbevonden van al wat gij Hem ten laste legt.
Herodes evenmin; want hij heeft Hem naar ons teruggestuurd. Zie,
Hij heeft niets bedreven, wat de dood zou verdienen.
Ik zal Hem dus vrijlaten, maar Hem eerst laten geselen!
Nu had hij een verplichting, hun op het feest xc3xa9xc3xa9n gevangene vrij te laten.
Maar ze schreeuwden allen tezamen: Weg met Hem, en laat ons Barabbas vrij.
Deze was om een oproer, dat in de stad was uitgebroken, en om een moord in de gevangenis geworpen.
Opnieuw sprak Pilatus hun toe, daar hij Jesus wilde vrijlaten.
Maar ze schreeuwden er tegen in: Kruisig Hem, kruisig Hem!
Tenderden male zei hij hun: Wat kwaad heeft Hij dan gedaan? Ik heb in Hemgeen doodschuld gevonden; ik zal Hem dus vrijlaten, maar Hem eerstlaten geselen!
Maar luid gillend hielden ze aan, en eisten, dat Hij gekruisigd zou worden; en hun kreten wonnen het pleit.
Pilatus besliste, dat hun eis zou worden ingewilligd.
Hijliet op hun verzoek den man vrij, die om oproer en moord in degevangenis was geworpen; maar Jesus leverde hij aan hun willekeur over.
Enterwijl ze Hem wegvoerden, hielden ze zekeren Simon van Cyrene aan, diejuist van het veld kwam, en legden hem het kruis op, om het Jesusachterna te dragen.
Een grote volksmenigte volgde Hem; ook een menigte vrouwen, die zich op de borst sloegen en over Hem weenden.
MaarJesus keerde Zich om, en sprak tot haar: Dochters van Jerusalem, weentniet over Mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen.
Want zie,er komen dagen, waarop men zal zeggen: "Zalig de onvruchtbaren; deschoot die niet heeft gebaard, en de borsten die niet hebben gevoed."
Dan zal men tot de bergen gaan zeggen: "Valt op ons neer"; en tot de heuvelen: "Bedekt ons".
Want als men zxc3xb3 met het groene hout handelt, wat zal er dan met het dorre geschieden?
Nog twee anderen, twee misdadigers, werden weggeleid, om tegelijk met Hem de doodstraf te ondergaan.
Toenze op de plaats waren gekomen, die Kalvxc3¡rixc3xab wordt genoemd, sloegen zeHem aan het kruis; zo ook de misdadigers, xc3xa9xc3xa9n aan zijn rechterhand, xc3xa9xc3xa9naan de linker.
En Jesus zeide: Vader, vergeef het hun; want ze weten niet, wat ze doen. En ze verdeelden zijn klederen bij het lot.
Hetvolk stond toe te zien; maar de oversten beschimpten Hem, en zeiden:Anderen heeft Hij gered, laat Hij nu Zichzelf eens redden, zo Hij deuitverkoren Christus van God is.
Ook de soldaten bespotten Hem; ze kwamen Hem azijn aanbieden,
en zeiden: Zo Gij de Koning der Joden zijt, red dan Uzelf.
En boven zijn hoofd stond als opschrift: Dit is de Koning der Joden.
Ook xc3xa9xc3xa9n der gekruisigde misdadigers begon Hem te honen, en zeide: Zijt Gij de Christus niet? Red Uzelf dan en ons!
Maar de ander strafte hem af, en gaf hem ten antwoord: Vreest ge God nxc3xb2g niet, nu ge toch dezelfde straf ondergaat?
En wij te recht, wij krijgen ons verdiende loon; maar Hij heeft niets verkeerds gedaan.
Toen zeide hij: Jesus gedenk mijner, wanneer Gij in uw rijk zijt gekomen.
En Jesus sprak tot hem: Voorwaar, Ik zeg u: heden zult ge met Mij zijn in het paradijs.
Het was nu reeds het zesde uur ongeveer, en tot het negende toe werd het donker over heel het land;
want de zon werd verduisterd. Ook scheurde het voorhangsel van de tempel middendoor.
Toen riep Jesus met luider stem: Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest. Na deze woorden gaf Hij de geest.
Toen nu de honderdman zag wat er gebeurd was, verheerlijkte hij God, en zeide: Waarachtig, deze man was een rechtvaardige.
Enheel de menigte, die voor dit schouwspel was saamgestroomd, en hetgebeurde aanschouwd had, sloeg zich op de borst, en ging heen.
Maar al zijn bekenden, met de vrouwen, die Hem van Galilea af waren gevolgd, stonden van verre toe te zien.
Nu was er een man, Josef genaamd, die lid was van de Raad; maar hij was een braaf en rechtschapen man,
dieaan hun plannen en drijven geen deel had genomen. Hij was van Arimatea,een joodse stad, en verwachtte ook zelf het koninkrijk Gods.
Hij ging naar Pilatus, om het lichaam van Jesus te vragen.
Hijnam het af, wikkelde het in lijnwaad, en legde het in een graf, dat inde rots was uitgehouwen, en waarin nog nooit iemand was neergelegd.
Het was vrijdag, en de sabbat brak aan.
De vrouwen, die met hem uit Galilea waren gekomen, gingen mee, en zagen het graf, en hoe zijn lichaam er in werd gelegd.
Daarna gingen ze heen, en maakten specerijen en balsem gereed; maar op de sabbat hielden ze de voorgeschreven rustdag.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s