Palmzondag

Vandaag is het Palm- of Passiezondag, de laatste zondag voor Pasen!

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Lucas (22,14-71.23,1-56):

Op de vastgestelde tijd ging Hij aanliggen aan tafel, en de twaalf apostelen met Hem.
En Hij sprak tot hen: Vurig heb Ik verlangd, eer Ik ga lijden, dit paasmaal met u te eten.
Want Ik zeg u, dat Ik het niet meer zal eten, vxc3xb3xc3xb3r het zijn vervulling bereikt in het koninkrijk Gods.
Toen nam Hij een kelk, sprak het dankgebed uit, en zeide: Neemt en verdeelt hem onder elkander.
Want Ik zeg u: Van nu af aan zal Ik de vrucht van de wijnstok niet meer drinken, totdat het koninkrijk Gods is gekomen.
Toennam Hij brood, sprak een dankgebed uit, brak het, gaf het hun, ensprak: Dit is mijn lichaam, dat voor u wordt overgeleverd; doet dit totmijne gedachtenis.
Zo ook de kelk, na het avondmaal; en Hij sprak: Deze kelk is het Nieuwe Verbond in mijn bloed, dat voor u wordt vergoten.
Zie, de hand van hem, die Mij verraadt, is met Mij op de tafel.
De Mensenzoon gaat wel heen, zoals het is vastgesteld; maar wee dien mens, door wien Hij wordt verraden.
Toen begonnen ze onder elkander te vragen, wie van hen het toch zijn kon, die dat zou doen.
Nog ontstond er een twist onder hen, wie van hen als de eerste gold.
Maar Hij zeide hun: De koningen der volken heersen over hen, en die het gezag over hen voeren, laten zich weldoeners noemen.
Zo moet het niet zijn onder u; maar de grootste onder u moet als de jongste zijn, en wie aan het hoofd staat, als een die dient!
Wietoch is groter: hij die aan tafel ligt, of hij die bedient? Is hetniet, die aan tafel ligt? Welnu, Ik ben onder u als de dienaar.
Gij zijt Mij trouw gebleven bij mijn beproevingen.
Daarom verleen Ik u het koninkrijk, zoals mijn Vader het Mij heeft verleend:
datgij in mijn koninkrijk aan mijn tafel moogt eten en drinken, en optronen moogt zetelen, om de twaalf stammen van Israxc3xabl te oordelen.
Simon, Simon, zie, de satan heeft u allen willen ziften als tarwe.
Maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken; en gij, wanneer ge u bekeerd hebt, bevestig dan uw broeders.
Hij zei Hem: Heer, ik ben bereid, met U zelfs kerker en dood in te gaan.
Maar Hij sprak: Ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, voordat ge driemaal geloochend hebt, Mij te kennen.
Nogsprak Hij tot hen: Toen Ik u uitzond zonder beurs en reiszak ensandalen, heeft het u toen aan iets ontbroken? Ze zeiden: Aan niets.
Hijging voort: Maar nu, wie een beurs heeft, moet ze meenemen, en ook zijnreiszak; en wie geen zwaard heeft, moet zijn mantel verkopen en er eenkopen.
Want Ik zeg u: Ook dit Schriftwoord moet aan Mij wordenvervuld: "En Hij is onder de misdadigers gerekend". Ja, wat over Mij isgezegd, is zijn vervulling nabij.
Ze zeiden: Heer, zie, hier zijn twee zwaarden. Hij zei hun: Genoeg.
Nu ging Hij naar buiten, en begaf Zich volgens gewoonte naar de Olijfberg; ook zijn leerlingen gingen met Hem mee.
Daar aangekomen, sprak Hij tot hen: Bidt, dat gij niet in bekoring komt.
Hij verwijderde Zich van hen ongeveer een steenworp ver, viel op zijn kniexc3xabn neer,
en bad: Vader, indien het uw wil is, neem deze kelk van Mij weg. Neen, niet mijn wil geschiede, maar de uwe.
Toen verscheen Hem een engel uit de hemel, die Hem sterkte.
En door doodsangst bevangen, bad Hij nog vuriger, en zijn zweet droop als bloeddruppels neer op de grond.
Toen Hij opstond van zijn gebed, en naar de leerlingen ging, vond Hij ze van droefheid in slaap.
Hij zeide hun: Hoe kunt gij slapen? Staat op, en bidt, dat gij niet in bekoring komt.
TerwijlHij nog sprak, zie daar kwam een bende aan; en xc3xa9xc3xa9n van de twaalf, Judasgenaamd, ging voor hen uit, en trad op Jesus toe, om Hem te kussen.
Jesus zei hem: Judas, verraadt ge den Mensenzoon met een kus?
Toen zij, die bij Hem waren, zagen wat er gebeuren ging, zeiden ze Hem: Heer, willen we met het zwaard er op inslaan?
En xc3xa9xc3xa9n van hen trof den knecht van den hogepriester, en sloeg hem het rechteroor af.
Maar Jesus gaf ten antwoord: Houdt op; genoeg! Hij raakte het oor aan, en genas het.
Nusprak Jesus tot de opperpriesters, de bevelhebbers van de tempel en deoudsten, die op Hem waren afgekomen: Gij zijt uitgetrokken als tegeneen rover, met zwaarden en stokken.
Dag aan dag was Ik bij u in detempel, en gij hebt geen hand naar Mij uitgestoken. Maar dit is uw uur,en dit is de macht der duisternis.
Toen namen ze Hem gevangen, en voerden Hem weg naar het huis van den hogepriester, terwijl Petrus van verre bleef volgen.
Toen ze nu op de binnenhof vuur hadden ontstoken, en er omheen waren gaan zitten, nam ook Petrus onder hen plaats.
Een der dienstmeisjes zag hem in het licht zitten; ze keek hem aan, en zeide: Ook deze hier was bij Hem.
Maar hij loochende het, en sprak: Vrouw, ik ken Hem niet.
Kort daarop zag hem iemand anders, en zeide: Ook gij zijt een van hen. Maar Petrus sprak: Neen man; dat ben ik niet.
Ongeveer een uur later verzekerde een ander: Ja toch; ook deze hier was met Hem; want ook hij is een Galilexc3xabr.
Petrus sprak: Man, ik begrijp niet, wat ge zegt. Op hetzelfde ogenblik, terwijl hij nog sprak, kraaide een haan.
Ende Heer keerde Zich om, en zag Petrus aan. Toen dacht Petrus aan hetwoord van den Heer, en hoe Hij hem had gezegd: Eer de haan kraait, zultge Mij driemaal verloochenen.
En hij ging naar buiten, en weende bitter.
De mannen, die Jesus bewaakten, bespotten en mishandelden Hem:
ze blinddoekten Hem, en vroegen Hem dan: Profeteer, wie U geslagen heeft?
En ze beten Hem veel andere scheldwoorden toe.
Toenhet dag was geworden, kwam de Raad van het volk, opperpriesters enschriftgeleerden bijeen; ze lieten Hem voor hun rechtbank brengen, enzeiden: Zo Gij de Christus zijt, zeg het ons dan.
Hij sprak tot hen: Wanneer Ik u iets zeg, gelooft gij het niet;
en wanneer Ik u iets vraag, dan antwoordt gij niet.
Maar van nu af aan zal de Mensenzoon zijn gezeten aan de rechterhand van de kracht Gods.
Nu zeiden allen: Gij zijt dus de Zoon van God? Hij sprak tot hen: Gij zegt het; Ik ben het.
Toen zeiden ze: Wat hebben we nog getuigenis nodig? We hebben het zelf uit zijn eigen mond gehoord.
Toen stonden ze allen op, en voerden Hem gezamenlijk naar Pilatus.
Zebegonnen Hem aldus te beschuldigen: We hebben bevonden, dat deze manons volk verleidt, en verbiedt aan den keizer schatting te betalen, enzich uitgeeft voor Christus, den Koning.
Pilatus ondervroeg Hem, en zeide: Zijt Gij de Koning der Joden? Hij antwoordde hem: Gij zegt het.
Nu sprak Pilatus tot de opperpriesters en de menigte: Ik vind geen schuld in dien man.
Maar ze hielden aan, en zeiden: Hij ruit door zijn leer het volk op in heel Judea, van Galilea af tot hier toe.
Zodra Pilatus dit hoorde, vroeg hij, of die man een Galilexc3xabr was.
Entoen hij vernam, dat Hij uit het gebied van Herodes was, zond hij Hemnaar Herodes, die in die dagen ook te Jerusalem vertoefde.
Herodeswas zeer verheugd, toen hij Jesus zag. Want reeds lang had hijverlangd, Hem te zien, om wat hij van Hem had gehoord; bovendien hooptehij, Hem een of ander wonder te zien verrichten.
Hij stelde Hem dan vele vragen, maar Jesus gaf hem geen antwoord.
Ook de opperpriesters en schriftgeleerden waren er bij tegenwoordig, en beschuldigden Hem met grote heftigheid.
Nuging Herodes met zijn gevolg Hem honen en bespotten; hij stak Hem ineen schitterend gewaad, en zond Hem toen naar Pilatus terug.
Die dag werden Herodes en Pilatus met elkander bevriend; vroeger waren ze vijanden geweest.
Nu riep Pilatus de opperpriesters, de oversten en het volk bijeen,
ensprak tot hen: Gij hebt dezen man bij me gebracht als een volksopruier;zie, ik heb Hem in uw bijzijn verhoord, en dien man aan niets schuldigbevonden van al wat gij Hem ten laste legt.
Herodes evenmin; want hij heeft Hem naar ons teruggestuurd. Zie,
Hij heeft niets bedreven, wat de dood zou verdienen.
Ik zal Hem dus vrijlaten, maar Hem eerst laten geselen!
Nu had hij een verplichting, hun op het feest xc3xa9xc3xa9n gevangene vrij te laten.
Maar ze schreeuwden allen tezamen: Weg met Hem, en laat ons Barabbas vrij.
Deze was om een oproer, dat in de stad was uitgebroken, en om een moord in de gevangenis geworpen.
Opnieuw sprak Pilatus hun toe, daar hij Jesus wilde vrijlaten.
Maar ze schreeuwden er tegen in: Kruisig Hem, kruisig Hem!
Tenderden male zei hij hun: Wat kwaad heeft Hij dan gedaan? Ik heb in Hemgeen doodschuld gevonden; ik zal Hem dus vrijlaten, maar Hem eerstlaten geselen!
Maar luid gillend hielden ze aan, en eisten, dat Hij gekruisigd zou worden; en hun kreten wonnen het pleit.
Pilatus besliste, dat hun eis zou worden ingewilligd.
Hijliet op hun verzoek den man vrij, die om oproer en moord in degevangenis was geworpen; maar Jesus leverde hij aan hun willekeur over.
Enterwijl ze Hem wegvoerden, hielden ze zekeren Simon van Cyrene aan, diejuist van het veld kwam, en legden hem het kruis op, om het Jesusachterna te dragen.
Een grote volksmenigte volgde Hem; ook een menigte vrouwen, die zich op de borst sloegen en over Hem weenden.
MaarJesus keerde Zich om, en sprak tot haar: Dochters van Jerusalem, weentniet over Mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen.
Want zie,er komen dagen, waarop men zal zeggen: "Zalig de onvruchtbaren; deschoot die niet heeft gebaard, en de borsten die niet hebben gevoed."
Dan zal men tot de bergen gaan zeggen: "Valt op ons neer"; en tot de heuvelen: "Bedekt ons".
Want als men zxc3xb3 met het groene hout handelt, wat zal er dan met het dorre geschieden?
Nog twee anderen, twee misdadigers, werden weggeleid, om tegelijk met Hem de doodstraf te ondergaan.
Toenze op de plaats waren gekomen, die Kalvxc3¡rixc3xab wordt genoemd, sloegen zeHem aan het kruis; zo ook de misdadigers, xc3xa9xc3xa9n aan zijn rechterhand, xc3xa9xc3xa9naan de linker.
En Jesus zeide: Vader, vergeef het hun; want ze weten niet, wat ze doen. En ze verdeelden zijn klederen bij het lot.
Hetvolk stond toe te zien; maar de oversten beschimpten Hem, en zeiden:Anderen heeft Hij gered, laat Hij nu Zichzelf eens redden, zo Hij deuitverkoren Christus van God is.
Ook de soldaten bespotten Hem; ze kwamen Hem azijn aanbieden,
en zeiden: Zo Gij de Koning der Joden zijt, red dan Uzelf.
En boven zijn hoofd stond als opschrift: Dit is de Koning der Joden.
Ook xc3xa9xc3xa9n der gekruisigde misdadigers begon Hem te honen, en zeide: Zijt Gij de Christus niet? Red Uzelf dan en ons!
Maar de ander strafte hem af, en gaf hem ten antwoord: Vreest ge God nxc3xb2g niet, nu ge toch dezelfde straf ondergaat?
En wij te recht, wij krijgen ons verdiende loon; maar Hij heeft niets verkeerds gedaan.
Toen zeide hij: Jesus gedenk mijner, wanneer Gij in uw rijk zijt gekomen.
En Jesus sprak tot hem: Voorwaar, Ik zeg u: heden zult ge met Mij zijn in het paradijs.
Het was nu reeds het zesde uur ongeveer, en tot het negende toe werd het donker over heel het land;
want de zon werd verduisterd. Ook scheurde het voorhangsel van de tempel middendoor.
Toen riep Jesus met luider stem: Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest. Na deze woorden gaf Hij de geest.
Toen nu de honderdman zag wat er gebeurd was, verheerlijkte hij God, en zeide: Waarachtig, deze man was een rechtvaardige.
Enheel de menigte, die voor dit schouwspel was saamgestroomd, en hetgebeurde aanschouwd had, sloeg zich op de borst, en ging heen.
Maar al zijn bekenden, met de vrouwen, die Hem van Galilea af waren gevolgd, stonden van verre toe te zien.
Nu was er een man, Josef genaamd, die lid was van de Raad; maar hij was een braaf en rechtschapen man,
dieaan hun plannen en drijven geen deel had genomen. Hij was van Arimatea,een joodse stad, en verwachtte ook zelf het koninkrijk Gods.
Hij ging naar Pilatus, om het lichaam van Jesus te vragen.
Hijnam het af, wikkelde het in lijnwaad, en legde het in een graf, dat inde rots was uitgehouwen, en waarin nog nooit iemand was neergelegd.
Het was vrijdag, en de sabbat brak aan.
De vrouwen, die met hem uit Galilea waren gekomen, gingen mee, en zagen het graf, en hoe zijn lichaam er in werd gelegd.
Daarna gingen ze heen, en maakten specerijen en balsem gereed; maar op de sabbat hielden ze de voorgeschreven rustdag.

Advertenties

Een katholiek Europa?!

Vandaag precies 50 jaar geleden werd de grondslag gelegd voor de Europese Unie. Toen, op 25 maart 1957, werd namelijk het Verdrag van Rome getekend, waarbij door 6 landen de Europese Economische Gemeenschap werd opgericht, die in de loop der jaren zou uitgroeien tot de huidige Europese Unie met 27 lidstaten!

Stempel
Deze Europese samenwerking heeft ons meer dan een halve eeuw vrede en ook heel veel economische voorspoed gebracht. Desondanks zijn er ook de nodige kritiekpunten, waaronder het feit dat veel regeringen de laatste jaren de christe- lijke identiteit en de christelijke normen en waarden die Europa tot zulk grote geestelijke hoogte hebben gebracht lijken te verloochenen…
Hoezeer dat laatste ook te betreuren en te bekritiseren valt, het neemt niet weg dat de Europese samenwerking in vele opzichten een katholiek stempel draagt:

Verdrag van Rome
Als eerste is de datum waarop het Verdrag van Rome werd gesloten, 25 maart, de feestdag van Maria Boodschap: de dag waarop de Kerk viert dat de engel aan Maria verkondigt dat God haar heeft uitverkoren om de moeder van zijn Zoon te worden.
Dit verdrag werd ondertekend in een zaal van het Palazzo dei Conservatori op het Capitool (It.: Campidoglio) in Rome, waar een meer dan levensgroot beeld van paus Innocentius X staat. In dezelfde zaal en gezeten onder ditzelfde beeld werd in 2004 het door Nederland en Frankrijk afgewezen Europese grondwettelijke verdrag ondertekend. Er mocht in de tekst dan wel geen verwijzing naar God of de christelijke wortels van Europa staan, op de foto’s is het pausschap in elk geval niet te missen:


Premier Berlusconi ondertekent in 2004
het Europese grondwettelijke verdrag

Europese Vlag
Ook de vlag van de Europese Unie bevat symbolen die naar Maria verwijzen: allereerst de kleur blauw, dat al sinds mensenheugenis Mariakleur is, maar ook de krans van 12 sterren zien we vaak om het hoofd van Maria afgebeeld. Dat is gebaseerd op de tekst van Openbaring 12:1-2 "en er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw, bekleedmet de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon vantwaalf sterren"
Deze vlag is door de katholiek geworden joodse hoogleraar Paul G.M. Levi ont- worpen voor de Raad van Europa en later door de Europese Gemeenschappen overgenomen. Daarbij heeft men 12 gezien als het getal dat al in de Bijbel voor volmaaktheid staat.

Prominente katholieken
De eerste Europese samenwerkingsverbanden, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) en de Europese Economische Gemeenschap (EEG) zijn opgezet en uitgevoerd door prominente katholieken: de Franse minister van bui- tenlandse zaken Robert Schuman, de Franse politicus Jean Monnet, de Itali- aanse politicus Alcide de Gaspari en de Duitse bondskanselier Konrad Adenauer.
(zie ook "Robert Schumanxe2x80x99s politieke levensfilosofie")

Eenheid in Verscheidenheid
Ook typisch katholiek is het streven naar een eenheid in vrijheid, verbondenheid en verscheidenheid. Dat kan gezien worden als de gulden middenweg tussen het eenzijdige protestantse streven naar lokale (c.q. nationale) zelfstandigheid, onaf- hankelijkheid en autonomie en de niet minder eenzijdige verstikkende en opgeleg- de uniformiteit van de athexc3xafstische ideologien zoals het Nazisme en het Commu- nisme.
Het Europese samenwerkings- en eenwordingsproces is mede daarom van begin af aan door het Vaticaan en de Europese bisschoppen gewaardeerd en onder- steund. Vanuit de protestantse kerken is men echter pas veel later iets in dit proces gaan zien.

Res Publica Christiana
De katholieke weg zagen we in de Middeleeuwen, toen heel West-Europa in de Katholieke Kerk verenigd was, maar tevens in een vrijheid die tot grote culturele bloei en verscheidenheid heeft geleid. Men wist zich zowel verbonden met de eigen lokale gemeenschap en cultuur, als met de gehele katholieke Christenheid, de Res Publica Christiana.
Met de reformatie in de 16e eeuw kwam daar echter een eind aan: de protestant- en gingen niet meer uit van eenheid uit verbondenheid met Rome, maar van hun eigen waarheid die zij wilden waarborgen door de zelfstandigheid van de lokale gemeenten en/of van de nationale kerken. Eenheid in het Latijn werd vervangen door verdeeldheid in de volkstaal. Het werd de legitimatie voor een volledig ego- centrisch gericht nationalisme met alle rampzalige gevolgen van dien…

Paneuropa
Nog voor de Tweede Wereldoorlog zou uitbreken zag de Oostenrijkse schrijver en politicus Richard graaf Coudenhove-Kalergi (1894- 1972) al de noodzaak om tot een Pan-Europa (heel-Europa) te komen. Hij richtte daartoe in 1923 de Paneuropa-Unie op, met leden als Albert Einstein, Thomas Mann, Aristide Briand en Konrad Adenauer. Daarmee is dit de oudste beweging voor een verenigd Europa.
Na het overlijden van graaf Coudenhove kwam de Paneuropa-Unie onder leiding te staan van Otto van Habsburg, de zoon van de laatste Oostenrijkse keizer. De Paneuropa-Unie streeft naar een verenigd Europa op christelijke basis en heeft tegenwoordig een sterk katholiek karakter. Met ca. 100 leden in het Europees Parlement wordt krachtig gepleit en gestreden voor Europees beleid op basis van christelijke normen en waarden.

Vijfde zondag

Vandaag is de vijfde zondag van de veertigdaagse vastentijd…

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Johannes (8,1-11):

En Jesus ging naar de Olijfberg.
Maarxe2x80x98s morgens vroeg begaf Hij Zich weer naar de tempel, en al het volkkwam naar Hem toe. Hij ging zitten, en onderrichtte hen.
Nu brachten schriftgeleerden en farizexc3xabn een vrouw naar Hem toe, die op over- spel was betrapt; ze plaatsten haar in de kring,
en zeiden tot Hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad van overspel betrapt.
Nu heeft Moses ons in de Wet geboden, dergelijke vrouwen te stenigen. Wat zegt Gij nu?
Ditzeiden ze, om Hem een strik te spannen, en tegen Hem een aanklacht tehebben. Maar Jesus boog Zich voorover, en schreef met de vinger op degrond.
En toen ze aanhielden met vragen, richtte Hij Zich op, ensprak tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe de eerste steen op haar!
Weer boog Hij Zich voorover, en schreef op de grond.
Toenze dit hoorden, gingen ze heen, de een na den ander, maar de oudstenhet eerst; en Jesus bleef alleen, de vrouw nog steeds in de kring.
Nu richtte Jesus Zich op, en sprak tot haar: Vrouw, waar zijn ze gebleven? Heeft niemand u veroordeeld?
Ze zeide: Niemand, Heer. En Jesus sprak: Ook Ik veroordeel u niet; ga heen, en zondig voortaan niet meer.

Charles Taylor

De katholieke Canadese filosoof Charles Taylor heeft dit jaar de prestigieuze Tem- pletonprijs gekregen.
Deze prijs is genoemd naar de Britse on- dernemer en filantroop sir John Templeton en wordt toegekend voor vooruitgang in de godsdienst en de dialoog tussen religie en wetenschap en levert de winnaar 1,2 mil- joen euro op.

Biografie
Charles M. Taylor werd in 1931 geboren in in Quxc3xa9bec, Canada en studeerde ge- schiedenis, filosofie en economie. Hij werd aangesteld als professor voor ethiek aan de Oxford University en vervolgens als professor voor filosofie aan de McGill University in Montrxc3xa9al.
Tegenwoordig is hij als emeritus-professor voor recht en filosofie verbonden aan de Northwestern University in Evanston, Illinois, USA. Hij heeft 10 boeken en tal- loze artikelen geschreven en is xc3xa9xc3xa9n van de zeldzame prominente filosofen die ook praktiserend katholiek zijn.

Achtergrond
Taylors denken sluit aan bij zijn grote voorgangers Wittgenstein, Heidegger en Merleau-Ponty. Zo stelt hij dat alles wat wij zeggen en doen pas betekenis krijgt tegen een achtergrond en een context die wij niet zelf hebben gemaakt of in de hand hebben. De omgeving bepaalt onze dagelijkse gewoonten en pas in tweede instantie kunnen wij daar kritisch naar kijken en ons daar bewust van worden.
Op grond hiervan wordt Taylor wel tot de filosofische stroming van het communi- tarisme gerekend, waarin het belang van sociale gemeenschappen en instituten wordt benadrukt.

Blinde vlek
Tayler betoogt voorts dat de scheiding tussen godsdienst en (natuur)wetenschap sinds de Verlichting heeft geleid tot een blinde vlek voor zedelijkheid en spiritua- liteit, waardoor wetenschappers niet meer in staat zijn om vat te krijgen op dat wat bepalend is voor de zin van het leven. En zonder dat zullen we ook niet in staat zijn om de grote problemen van deze tijd, zoals geweld, racisme en oorlog, op te lossen.

Het zelf
Zijn belangrijkste werk is ‘Sources of the Self: The Making of Modern Identity’ uit 1989, waarin hij het ontstaan van het moderne zelfbeeld onderzoekt. Hij stelt daarin dat in de Middeleeuwen God centraal stond, die aanbeden werd in een gemeenschappelijk verband waaraan het individu zijn of haar identiteit ontleende.
In de daaropvolgende 500 jaar vond er een langzame verschuiving plaats, die erin resulteerde dat tegenwoordig het "zelf" centraal is komen te staan, dat ieder voor zichzelf vorm dient te geven, door vooral "jezelf te zijn".
In de heersende liberale opvatting wordt dat "jezelf zijn" vooral voorgesteld als volledig onafhankelijk, ongebonden en vrij zijn, maar Taylor betoogt dat dat onmo- gelijk is, omdat je je eigen identiteit alleen kunt vormgeven ten opzichte en tegen de achtergrond van een sociale en culturele omgeving en achtergrond.

Vierde zondag

Vandaag is de vierde zondag van de veertigdaagse vastentijd…

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Lucas (15,1-3.11-32):

Intussen kwamen alle tollenaars en zondaars naar Hem toe, om Hem te horen.
Maar de farizexc3xabn en schriftgeleerden mopperden, en zeiden: Hij ontvangt zon- daars, en eet met hen.
Toen sprak Hij tot hen deze gelijkenis:
Nog sprak Hij: Een man had twee zonen.
Dejongste van beiden zei tot den vader: Vader, geef mij het deel dergoederen, dat me toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen.
Eenpaar dagen later pakte de jongste zoon alles bijeen, en vertrok naareen ver land. Daar verkwistte hij zijn vermogen door een losbandigleven.
Maar toen hij er alles had doorgejaagd, kwam er een grote hongersnood in dat land, en begon hij gebrek te lijden.
En hij ging zich verhuren aan een der burgers van dat land; en deze stuurde hem naar zijn velden, om zwijnen te hoeden.
Nu had hij zo graag zijn buik willen vullen met de schillen, die de zwijnen aten; maar niemand, die ze hem gaf.
Toen kwam hij tot inkeer, en sprak: Hoeveel knechten van mijn vader hebben brood in overvloed, en ik sterf hier van honger.
Ik wil opstaan en naar mijn vader gaan, en hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u;
ik verdien niet meer, uw zoon te heten; behandel me als een van uw knechten.
Enhij stond op, en ging naar zijn vader. Nog was hij ver weg, toen zijnvader hem zag, en ten diepste ontroerd werd; hij vloog naar hem toe,viel om zijn hals, en overlaadde hem met kussen.
De zoon sprak tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u; ik verdien niet meer, uw zoon te heten.
Maarde vader zei tot zijn knechten: Gauw, haalt het beste kleed, en trekthet hem aan; doet hem een ring aan zijn hand, en schoenen aan zijnvoeten; voor- uit, slacht het gemeste kalf, en laat ons eten en vrolijk zijn.
Want mijn zoon hier was dood en is levend geworden, hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren.
Zijn oudste zoon was op het land. Maar toen hij terugkeerde, dicht bij huis kwam, en muziek hoorde en dans,
riep hij een der knechten, en vroeg wat er gaande was.
Deze zei hem: Uw broer is gekomen; uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem behouden heeft teruggekregen.
Toen werd hij kwaad, en wilde niet naar binnen gaan. Zijn vader ging dus naar buiten, en drong er op aan.
Maarhij antwoordde, en zei tot zijn vader: Zie, zoveel jaren dien ik ureeds, en nog nooit heb ik uw gebod overtreden; toch hebt ge mij nooiteen bokje gegeven, om met mijn vrienden feest te vieren.
En nu diejongen van u is teruggekomen, die uw vermogen verbrast heeft meteerloze vrouwen, nu slacht ge voor hem het gemeste kalf.
Maar hij zei hem: Kind, gij zijt altoos bij me, en al het mijne is het uwe.
Neen, feest en vreugde moet er zijn; want uw broer hier was dood, en is levend geworden, hij was verloren, en is teruggevonden.

Pausbezoek 1985

Van 10 tot 15 mei 1985 vond het eerste en tot nog toe enige Pausbezoek aan Nederland plaats. Degenen die dit hebben meegemaakt weten dat ons land zich daarbij van zijn slechtste kant liet zien. De katholiek geworden schrijver Gerard Reve schreef er toen in de NRC van 13 mei 1985 het volgende over:

—————–

Utrecht, 12 Mei 1985
Vandaag zag ik in de binnenstad van Utrecht een massale groep manifesteerders tegen het pausbezoek hun bombardement met straatklinkers en stukken ijzer beginnen jegens het politiecordon dat, volledig passief en geenszins in de aanval, de demonstranten toegangtot een verboden route versperde. Welke zoude de rechtvaardiging kunnenzijn van zulk een gewelddadige demonstratie, die later elders in de stad op ernstige vernielingen uitliep?

Het hoofd van de grootste religieuze gemeenschap ter wereld brengt een bezoek aan de aanhangers van die religie in Nederland, teneindesamen met hen een aantal malen de mysteriedienst van dat geloof tevieren. Dat bezoek en die vieringen zijn volstrekt in overeenstemmingmet onze grondwettelijke godsdienstvrijheid. Niemand behoeft naar die vieringen toe te gaan en niemand krijgt de leer van dat insituutdwingend opgelegd. De RK-Kerk laat iedere buitenstaander met rust. Zij houdt er geen concentratiekampen op na en heeft haar staat niet met mijnenvelden omringd teneinde vluchtelingen het verlaten van dat gebiedte beletten.

(De aanbidders van Koning Voetbal vernielen op weg naar hun eredienst het gehele interieur van een trein, en laten na afloop buiten het voetbalstadion in de stad een spoor van geweldpleging, vernielingen plundering achter. Tot nu toe heb ik in nog geen enkele krant een oproep tot verbod van het competitievoetbal gelezen, noch vernomen van demonstraties ten gunste van zulk een verbod. Wel van woeste aanvallen op de RK-Kerk, terwijl ik nog nooit van eigenaren van winkels of van horecabedrijven klachten heb vernomen terzake van vernieling of plundering door roomse misgangers of processielopers.)

De demonstratiegroep die ik in Utrecht in actie zag is de, voorlopignog onoffiele, WA van het socialisme. Dat socialisme is namelijk zelf een godsdienst, en wel van een totalitair crimineel karakter, die geen andere godsdienst naast zich duldt. In geen enkel socialistisch land heerst godsdienstvrijheid, dat wil zeggen wordt een andere godsdienst dan die van god Marx en diens eniggeboren zoon Lenin geduld.

Maar waarom heeft die hetze jegens de RK-Kerk pas nu zijn hoogtepunt bereikt? Omdat de huidige Paus een Pool is, die het Poolse volk vooruitroeiing wil behoeden door het tot een slechts passief verzet en een afzien van een gewapende opstand te matigen. Het einddoel van de politiek van de Sovjet-Unie is namelijk de uitroeiing van het gehele Poolse volk, wat ook het diepste verlangen is van alle socialisten in de Westerse wereld inzonderheid die in Nederland. Voor een socialist is de tegenstander, de vermeende tegenstander of iemand die van dat socialisme niets heben moet, eigenlijk geen mens, dus niet iemand die respect of recht op leven verdient. Een volk dat van het socialisme niets moet hebben en dat voor 100 procent katholiek is? Zulk een volk behoort volgens het socialisme niet te bestaan en dient te worden uitgeroeid.

—————–

(bron: www.hoeiboei.web-log.nl)

Derde zondag

Vandaag is de derde zondag van de veertigdaagse vastentijd…

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Lucas (13,1-9):
Bijdeze gelegenheid waren er enigen tegenwoordig, die Hem van de Galilexc3xabrsverhaalden, wier bloed Pilatus met dat hunner offerdieren vermengd had.
Hij antwoordde hun: Meent gij, dat deze Galilexc3xabrs groter zondaars waren dan alle andere Galilexc3xabrs, omdat hun dit overkomen is?
Neen, zeg Ik u: maar als gij u niet bekeert, zult gij allemaal even goed omkomen.
Ofmeent gij, dat die achttien, die door het invallen van de toren vanSiloxc3xab gedood zijn, schuldiger waren dan al de andere bewoners vanJerusalem?
Neen, zeg Ik u; maar als gij u niet bekeert, zult gij allemaal even goed omkomen.
EnHij sprak deze gelijkenis: Iemand had een vijgeboom, die in zijnwijngaard geplant was; hij kwam er vruchten aan zoeken, maar vond ergeen.
Toen zei hij tot den wijngaardenier: Zie, al drie jaar kom ikaan die vijgeboom vruchten zoeken, en vind er geen. Houw hem om; waaromput hij de grond nog uit?
Maar hij antwoordde hem: Heer, laat hem dit jaar nog staan, totdat ik eerst de grond om hem heen heb omgespit, en bemest.
Misschien draagt hij het volgend jaar vrucht. Zo niet, houw hem dan om.